Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 15 miest jedno i dvojlôžkových izbách s príslušenstvom so stále prítomným službukonajúcim personálom, v dvojzmennej prevádzke poskytuje podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, sociálnu starostlivosť občanom, ktorým nemožno poskytovať inú sociálnu službu, alebo poskytovanie inej služby dostatočne nerieši ich hmotnú, alebo sociálnu núdzu a sú poberateľmi starobného dôchodku. Okrem toho pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, vrátane zdravotnej starostlivosti a túto starostlivosť nemôže občanovi zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby.

V Zariadení pre seniorov poskytujeme:

  1. stravovanie
  2. bývanie
  3. zaopatrenie

Ďalšia starostlivosť:

  • pravidelná odborná ambulantná starostlivosť
  • rehabilitačná starostlivosť
  • poradenstvo
  • záujmová činnosť
  • kultúrne aktivity

Súčasťou zariadenia je kuchyňa s jedálňou s rmožnosťou diétneho stravovania. Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovanie v súlade s požiadavkami správnej výživy so stanovenými stravovacími jednotkami a hygienicko – protiepidemickými požiadavkami. Zabezpečujeme kompletné stravovanie 5x denne, a ešte aj II. večeru pre diabetikov.