Vzdelaním tolerantne

Názov projektu: Vzdelaním Tolerantne
Príjmateľ : TOLERANCIA n. o.
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os:
Prioritná os 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými  organizáciami
Miesto realizácie projektu: Trstice,  okres Galanta, Trnavský kraj
Časový rámec realizácie projektu: od 10/2010   do 12/2012
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 196.392,-
TOLERANCIA n. o., 925 42  Trstice č. 659 ,
mail:office@toleranciano.sk
Ciele projektu
Zvýšenie odborných a sociálnych zručností a profesnej úrovne zamestnancov a spolupracovníkov
Cieľovou skupinou
– TOLERANCIA n. o.
– Zamestnanci žiadateľa
– Dobrovoľníci žiadateľa
Projekt zahŕňa tieto hlavné a podporné aktivity:
Aktivita č.1.:
Zvyšovanie počítačových zručností
Aktivita č.2.
Jazykové vzdelávanie
Aktivita č. 3 Manažérske vzdelávanie
Aktivita č. 4 Vzdelávanie v oblasti verejnej správy a administratívy
Aktivita č. 5 Psychologické a sociálne vzdelávanie
Aktivita č. 6 Marketingové vzdelávanie
Aktivita č. 7 Vzdelávanie dobrovoľníkov
Aktivita č. 8 Supervízia
Aktivita č. 9 Psychosociálny výcvik
Aktivita č. 10 Stres manažment
Aktivita č. 11 Vypracovanie stratégie rozvoja
Podporné aktivity projektu:
Riadenie projekt
Publicita a informovanosť
Projekt realizuje prijímateľ samostatne bez partnerov.

Riadiaci orgán:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.esf.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán:
Sociálna implementačná agentúra
www.sia.gov.sk
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosťa sociálna inklúzia.“
Úvodný inzerát
Stratégia rozvoja
Formulár príkladov dobrej praxe ESF príloha č. 1
Formulár príkladov dobrej praxe ESF príloha č. 2