Sociálne služby pre dospelých

Domov sociálnych služieb pre dospelých je umiestnené na peknom tichom mieste v blízkosti centra obce, Trstice. Okolie vytvára pokojné prostredie, čo dáva priestor na oddych. Areál s rozsiahlym parkom umožňuje obyvateľovi venovať sa pracovnej terapií v rámci svojich možností a schopností. V zadnej časti areálu sa nachádza fontána. Kapacita je 117 osôb.

Predmet činnosti DSS

DSS poskytuje starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania, zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí.

Poskytované služby
1. stravovanie – v DSS sa poskytuje celodenná strava 5x denne, a to raňajky, desiata, obed, olovrant, večera + špeciálne diéty pre ( DM, Hypertenzia).

2. bývanie – je možné jedno, dvoj- a trojposteľových izbách s príslušenstvom. Klient môže mať vlastný nábytok, televízor, rádio, obrazy a pod.

3. zaopatrenie – za zaopatrenie sa považuje: upratovanie, údržba a oprava osobného vybavenia, poskytovanie pomoci v aktivitách denného života za pomoci kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, pomoc pri hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, pri presune na lôžko, kŕmení.

4. poradenstvo – poskytuje ho profesionálna sociálna pracovníčka, ktorá je pripravená pomôcť pri riešení individuálnych problémov.

5. kultúrno – záujmová činnosť – kultúrno – záujmovú činnosť chápeme ako súčasť vnútorného života a jednu z foriem trávenia voľného času seniorov. Naším hlavným cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie a potreby obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas. Je zameraná na sledovanie televíznych programov, premietanie videofilmov, čítanie kníh a časopisov, organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, napr. ku Dňu matiek, veľkej noci, Mikuláša, Vianoc. Veľmi dobrá je spolupráca s materskými a so základnými školami, ktoré pripravujú hodnotné kultúrne programy na jednotlivé podujatia.

6. rehabilitácia – túto činnosť poskytujú rehabilitačné pracovníčky. Je zameraná na liečebnú telesnú výchovu, ktorá pozostáva so skupinového liečebného telocviku, individuálneho LTV.