Podmienky prijatia do ZpS a DSS

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

V ZpS (v zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom Mestskom, alebo obecnom úrade. Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, Žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.

 • Poskytovanie starostlivosti v Domove sociálnych služieb

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázana na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 (zákona o sociálnych službách) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom samosprávnom kraji, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do DSS

 • Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom samosprávnom kraji – na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva.
 • Samosprávny kraj vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:
  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  • návrh druhu sociálnej služby,
  • o určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
 • Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby“ a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ „Žiadosť a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

Tlačivá na stiahnutie k žiadosti o poskytovanie sociálnej služby:

 • Žiadosť o posúdenie o odkázanosti
 • Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Trnavský samosprávny kraj – www.trnava-vuc.sk
Bratislavský samosprávny kraj -www.region-bsk.sk
Nitrianský samosprávny kraj – www.unsk.sk

Čo si priniesť so sebou pri nástupe:

 • občiansky preukaz
 • zdravotný preukaz, zdravotná dokumentácia
 • rozhodnutie o dôchodku
 • rozhodnutie o odkázanosti na soc. služby
 • zoznam vecí pri nástupe